Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /data/filestore/vhost/poshlashes.com/www/index.php on line 10
Regulamin promocji :: Posh Lashes
×
Szukaj

Regulamin Promocji 3+1 Posh Lashes

 1. Organizator i czas trwania
  • Organizatorem Promocji 3+1 Posh Lashes (zwanej dalej Promocją 3+1) jest POSH LASHES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (93-192) przy Senatorska 14/16, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000639798, posiadająca REGON 36552910800000, NIP 7292712885 zwana dalej zamiennie „Posh Lashes” lub „Organizator”.
  • Promocji 3+1 trwać będzie w okresie od 6 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku, lub do wyczerpania zapasów w sklepie internetowym www.poshlashes.com, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3.7 niniejszego Regulaminu.
 1. Warunki uczestnictwa w Promocji 3+1
  • W Promocji 3+1 może wziąć udział każdy Klient, który:
   - w czasie obowiązywania Promocji 3+1 złoży zamówienie na kasetki rzęs w sklepie internetowym www.poshlashes.com;
   - w czasie obowiązywania Promocji 3+1 złoży zamówienie na kasetki rzęs w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym dystrybutora Posh Lashes, którego punkt sprzedaży wymieniony jest na stronie internetowej www.poshlashes.com/pl,punkty-sprzedazy.html
 1. Zasady i termin Promocji 3+1
  • Promocją 3+1 zostaną objęte zamówienia złożone od 6 grudnia 2017 od godziny 00:00 do 31 grudnia do godziny 23:59.
  • W czasie obowiązywania promocji, Klient, który złoży zamówienie na cztery kasetki rzęs, otrzyma je w cenie trzech kasetek rzęs, z tym zastrzeżeniem, że Klient zobowiązany będzie do zapłaty ceny za trzy kasetki rzęs o najwyższej cenie.
  • Promocją objęte są zarówno duże, jak i małe kasetki rzęs. W przypadku zamówienia trzech dużych kasetek, Klient otrzyma czwartą dowolną dużą kasetkę w prezencie. W przypadku zamówienia trzech małych kasetek, Klient otrzyma czwartą dowolną małą kasetkę w prezencie.
  • Promocja 3+1 nie łączy się z innymi promocjami.
  • W czasie trwania Promocji 3+1, każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji Świątecznej bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji 3+1 lub do wyłączenia z Promocji 3+1 artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.
 1. Reklamacja
  • Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji 3+1 można składać w siedzibie Organizatora, w siedzibie dystrybutora Posh Lashes lub drogą mailową na adres shop@poshlashes.com
  • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji i dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
  • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających, czas na jej załatwienie może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.
  • Niezależnie od wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu procedury, Klient może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Postanowienia końcowe
  • Regulamin Promocji 3+1 jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu Posh Lashes na portalu Facebook dostępnym pod adresem: www.facebook.com/PoshLashesProfessional/
  • W okresie trwania Promocji 3+1 czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
  • Klient, korzystając z Promocji 3+1, automatycznie akceptuje zasady promocji zawarte w niniejszym regulaminie.
  • Klient korzystający z Promocji 3+1 oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

plakat

do każdego zamówienia

długopis w kolorze
różowego złota

przy zakupie powyżej 100 PLN

lash note
+ zawieszka zapachowa

przy zakupie powyżej 400 PLN

dostawa 5 PLN

przy zakupie powyżej 150 PLN