×
Szukaj

Regulamin promocji „Dzień Kobiet w Posh Lashes”

I. Organizator i  czas trwania

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Dzień Kobiet w Posh Lashes” (dalej: „Promocja”) jest Posh Lashes spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Łodzi (90-752) przy  ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do  rejestru przedsiębiorców pod  numerem KRS: 0000684415, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w  Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 101805889, numer NIP 7272792881 zwana (dalej: Posh Lashes lub Organizator) oraz partnerzy Posh Lashes, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z  pkt II ust. 2 pkt c, d, e Regulaminu (dalej „Organizator”), przy  czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem jest zawsze podmiot z  którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.
 2. Promocja trwać będzie od  dnia 1 marca 2021 roku od  godziny 10:00:00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) do  8 marca 2021 roku do  godziny 23:59:59 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) lub do  wyczerpania zapasów lub odwołania promocji przez Organizatora. (dalej: czas obowiązywania Promocji).

II. Warunki Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a  zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na  warunkach określonych w  niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak  również przedsiębiorca – to  jest osoba fizyczna, osoba prawna i  jednostka organizacyjna, o  której mowa w  art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik).
 2. Uczestnik bierze udział w  Promocji poprzez złożenie w  czasie jej obowiązywania zamówienia:
  a. w  sklepie internetowym Posh Lashes pod  adresem https://www.poshlashes.com/;
  b. w  sklepie stacjonarnym Posh Lashes;
  c. w  oficjalnym punkcie sprzedaży, których lista znajduje się na  stronie internetowej Posh Lashes pod  adresem: https://www.poshlashes.com/pl,punkty-sprzedazy.html , które biorą udział w  Promocji, albowiem przystąpienie do  Promocji przez oficjalne punkty sprzedaży jest dobrowolne;
  d. w  sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty wymienione powyżej;
  e. u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych powyżej.
  Z wyłączeniem pkt III ust. 2, dla którego Uczestnik bierze udział w promocji poprzez złożenie w czasie jej obowiązywania zamówienia:
  a. w  sklepie internetowym Posh Lashes pod  adresem https://www.poshlashes.com/;
  b. w  sklepie stacjonarnym Posh Lashes;
 3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w  czasie obowiązywania Promocji zarówno na  terenie Polski, jak  i  poza jej granicami.
 4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w  jakimkolwiek zakresie, zwłaszcza w  ramach prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W  przypadku naruszenia ww. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od  Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik nabył w  ramach Promocji, na  co Uczestnik akceptując Regulamin i  biorąc udział w  Promocji, wyraża zgodę.

III. Zasady Promocji

 1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić rzęsy na pasku, dostępne w  sklepie internetowym Posh Lashes pod  adresem https://www.poshlashes.com/pl,rzesy-na-pasku.html, z  rabatem 15% od  ceny detalicznej,
 2. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić lusterko podświetlane, dostępne w  sklepie internetowym Posh Lashes pod  adresem https://www.poshlashes.com/pl,a373,lusterko-podswietlane.html, z  rabatem 50% od  ceny detalicznej,
 3. Promocja ta nie łączy się z  innymi promocjami na  produkty wymienione w  punkcie powyżej.
 4. Promocja nie dotyczy produktów dostępnych w  OUTLECIE, pod  adresem https://www.poshlashes.com/pl,outlet.html.
 5. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.
 6. Posh Lashes zastrzega sobie prawo do  zmiany niniejszego Regulaminu w  czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z  zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W  szczególności Posh Lashes zastrzega sobie prawo do  skrócenia czasu trwania Promocji lub do  wyłączenia z  Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje i  zwroty

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  adres reklamacje@poshlashes.com lub drogą pocztową na  adres siedziby Posh Lashes podany w  pkt. 1 ust. 1 Regulaminu, z  dopiskiem: „Promocja – Dzień Kobiet w Posh Lashes" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od  daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i  dokładny adres, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie Uczestnika.
 3. Reklamacje złożone po  terminie lub niezawierające informacji, o  których mowa w  ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Posh Lashes.
 5. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu, zwrot produktów kupionych w  Promocji jest możliwy o  tyle, o  ile stanowi on cały zestaw nowych i  nieużywanych przedmiotów kupionych w  Promocji. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w  stosunku do  Organizatora w  rozumieniu pkt I ust. 1 Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w  związku z  Promocją przetwarzane będą w  celu realizacji zamówienia, w  celach księgowo rachunkowych, a  także w  zakresie dochodzenia roszczeń i  obrony przed roszczeniami wynikającymi z  Umowy sprzedaży – na  podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i  obrona przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy  realizacji Konkursu, w  tym w  szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z  przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo dostępu do  danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  b. prawo do  przenoszenia dostarczonych danych osobowych do  innego administratora.
  c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  5.
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w  którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a  w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do  rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w  siedzibie każdego z  Organizatorów oraz na  jego stronie internetowej.
 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
 3. Uczestnik biorąc udział w  Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w  niniejszym Regulaminie i  oświadcza, że zapoznał się z  jej zasadami, określonymi w  Regulaminem i  nie wnosi w  tym zakresie żadnych zastrzeżeń.