×
Szukaj

Polityka prywatności i Polityka cookies

Szanujemy prawo do  prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej i  sklepu internetowego https://www.poshlashes.com/ (dalej: Serwis). Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady na  jakich zbieramy i  przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników.

1. Dane osobowe

Zgodnie z  definicją zawartą w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o  zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do  zidentyfikowania osoba fizyczna to  osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w  szczególności na  podstawie identyfikatora takiego jak  imię i  nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o  lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest POSH LASHES spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Łodzi przy  ul. Senatorskiej 14/16, 93-192 Łódź, wpisana do  Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w  Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem KRS: 0000638269, posiadająca NIP: 7292712804 oraz REGON 365454801.

3. Zbieranie danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane są przez nas podczas:

 • dokonywania zapisów na  newsletter,
 • zakładania konta w  Serwisie
 • składania zamówień (przy Użytkownikach nieposiadających konta w  Serwisie)

2. Podczas dokonywania zapisów na  newsletter zbierane są przez nas dane osobowe takie jak: adres email.

3. Podczas wypełniania formularza rejestracji Konta zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu;

4. Podczas składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta w Serwisie zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, adres zamawiającego, dane do wystawienia faktury VAT, adres dostawy.

4. Cel gromadzenia danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.

2. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i  wykonania umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z  naszej strony internetowej;
 • zawarcia i  wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w  naszym sklepie internetowym;
 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w  związku z  zakupem towaru w  naszym sklepie internetowym;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na  skutek zawarcia w/w umów;
 • prowadzenia działań marketingowych produktów i  usług, w  tym w  celach analitycznych i  statystycznych;
 • kontaktowania się z  Użytkownikami, w  tym w  celach związanych z  dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w  szczególności i  za  zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon;

3. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i  wykonania umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania z  naszej strony internetowej;
 • zawarcia i  wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w  naszym sklepie internetowym;
 • rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w  związku z  zakupem towaru w  naszym sklepie;
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na  skutek zawarcia w/w umów;
 • prowadzenia działań marketingowych produktów i  usług, w  tym w  celach analitycznych i  statystycznych;
 • kontaktowania się z  Użytkownikami, w  tym w  celach związanych z  dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w  szczególności i  za  zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon;

5. Powierzanie przetwarzania i  Udostępnianie danych osobowych

1. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

6. Uprawnienia Użytkowników związane z  przetwarzaniem danych

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

4. W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-3 Użytkownik powinien skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem gdpr@poshlashes.com lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, jak i współpracę z organem nadzorczym.

Inspektor Ochrony Danych w Posh Lashes sp. z o.o.
Tomasz Nowiński
tel. +48 515 916 354, e-mail: gdpr@posh-lashes.pl
Posh Lashes sp. z o.o.
ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź

8. Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to  niewielkie informacje tekstowe w  postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i  zapisywane w  urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://www.poshlashes.com/ (np. na  dysku twardym komputera, laptopa, czy też na  karcie pamięci smartfona – w  zależności z  jakiego urządzenia korzysta Użytkownik).

Na stronie internetowej https://www.poshlashes.com/ używamy własnych plików cookies: sesyjnych i  stałych. Własne pliki cookies używane są w  celu: utrzymywania koszyka i  sesji Użytkownika; zapamiętania wersji językowej oraz kraju dostawy; zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do  nas przyszedł); zapamiętania danych wpisanych w  formularzu zamówienia – forma dostawy i  płatności, adres dostawy i  adres do  faktury; zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od  podmiotów, z  którymi współpracujemy, takich jak  Google, Facebook. Z uwagi na  fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od  partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w  niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do  osób trzecich, prosimy o  zapoznanie się z  informacjami na  temat tych plików cookies dostępnymi na  stronach internetowych naszych partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i  Warunki korzystania z  Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Traking pixels wykorzystywane są przez nas do  pomiaru zachowań Użytkownika na  stronie, do  wysyłki newsletteru, do  dopasowywania ofert w  reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i  nie są powiązane z  danymi osobowymi na  urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W  celu wyłączenia web bug podczas korzystania z  naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak  webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W  celu wyłączenia web bug w  newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w  html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w  trybie offline.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na  rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z  plików cookies za  pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na  działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na  stronie https://www.poshlashes.com/.

Dla przykładu wskazujemy instrukcję wyłączenia obsługiwania plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

1. Dla przeglądarki internetowej Internet Explorer 9:

 1. W oknie przeglądarki kliknij opcje „Narzędzia” a  następnie „Opcje”.
 2. Następnie kliknij na  kartę „Prywatność” i  przesuń suwak do  najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies lub do  najniższego położenia, aby zezwolić na  wszystkie pliki cookies.
 3. Następnie kliknij przycisk „ok.”

2. Dla przeglądarki internetowej Mozilla Firefox:

 1. Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i  wybierz „Opcje”.
 2. Wybierz panel „Prywatność”.
 3. Wybierz z  menu rozwijanego „Program Firefox” opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 4. Odznacz funkcję „Akceptuj ciasteczka”.
 5. Naciśnij przycisk „ok.”

3. Dla przeglądarki internetowej Google Chrome:

 1. Na górze okna przeglądarki Chrom kliknij w  „menu Chrome” - ikonka z  trzema kreseczkami na  pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz „Ustawienia”.
 3. Kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane”.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk „Ustawienia treści”.
 5. W sekcji „Pliki cookie” kliknij „Wszystkie pliki cookies i  dane witryn” by otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i  inne dane”.
 6. Wybierz „Blokuj próby umieszczenia na  komputerze danych z  witryn”.