×
Szukaj

Logowanie

W związku z faktem, że świadczenie usług drogą elektroniczną przez stronę internetową oraz sprzedaż towarów za pomocą sklepu internetowego https://www.poshlashes.com/ odbywać się będzie przez spółkę POSH LASHES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS; KRS: 0000638269, NIP: 7292712804; REGON: 365454801, prosimy o wyrażenie poniższej zgody.
Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych POSH LASHES sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w celu:
zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
prowadzenie działań marketingowych produktów i usług, w tym wysyłki informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, następującą drogą:
E-mail
SMS/MMS
Połączenia telefoniczne
1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest POSH LASHES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 3/5, 90-752 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000638269, posiadająca NIP: 7292712804 oraz REGON: 365454801.
2. Możesz się z nami skontaktować:
poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email gdpr@poshlashes.com, telefonicznie pod numerem +48 42 715 80 14, pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda.
Ewentualnie przetwarzamy Twoje dane także w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym. Dodatkowo, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;
dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane w celu prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celu wysyłania Ci informacji handlowo-marketingowych.
4. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone
dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych produktów i usług do czasu cofnięcia Twojej zgody.
5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
6. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda – przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przysługuje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych w tym w celach analitycznych i statystycznych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest jednak brak możliwości otrzymania przez Ciebie naszej oferty marketingowej.

Przypomnienie hasła

załóż konto

Oświadczam, że przeczytałem i akceptuję warunki [regulaminu].
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych... [więcej]
Wyrażam dobrowolnie zgodę na otrzymywanie od firmy Posh Lashes informacji drogą elektroniczną np. ofert handlowych oraz informacji o nowościach i wyjątkowych promocjach. [więcej] Wiem, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w każdej chwili - rezygnacja z subskrypcji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce każdego newslettera.