×
Szukaj

Regulamin promocji "OUTLET"

I. Organizator i  czas trwania

 1. Organizatorem Promocji „Outlet” (zwanej dalej „Promocja”) jest Posh Lashes spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w  Łodzi (90-752) przy  ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do  rejestru przedsiębiorców pod  numerem KRS: 0000684415, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w  Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 101805889, numer NIP 7272792881 zwana dalej: „Posh Lashes” lub „Organizator”.

 2. Promocja będzie trwać w  okresie od  13 maja 2020 roku do  wyczerpania zapasów lub do  jej odwołania.

II. Warunki uczestnictwa Promocji

 1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a  zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na  warunkach określonych w  niniejszym Regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak  również przedsiębiorca – to  jest osoba fizyczna, osoba prawna i  jednostka organizacyjna, o  której mowa w  art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), która w  czasie obowiązywania Promocji złoży zamówienie w  sklepie internetowym poshlashes.com.

 2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w  czasie obowiązywania Promocji zarówno na  terenie Polski, jak  i  poza jej granicami.

III. Zasady i  termin Promocji

 1. Promocją zostaną objęte zamówienia złożone od  13 maja 2020 r. od  godziny 13:00 aż do  wyczerpania stanów magazynowych lub odwołania Promocji przez Organizatora.

 2. W czasie obowiązywania promocji Uczestnik może kupić:
  - rzęsy z kolekcji SILK BLACK, z rabatem -50% od ceny detaliczne,
  - rzęsy z kolekcji BUSINESS LINE BLACK & BROWN, z rabatem -50% od ceny detaliczne.

 1. W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do  zmiany niniejszego Regulaminu w  czasie trwania Promocji bez podania przyczyny z  zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W  szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do  wyłączenia z  Promocji artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na  adres: reklamacje@poshlashes.com lub drogą pocztową na  adres siedziby Organizatora z  dopiskiem: „Promocja Outlet – reklamacja" przez cały czas trwania Promocji, jednak nie później niż 14 dni od  daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.

 2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i  dokładny adres, jak  również dokładny opis i  powód reklamacji, a  także żądanie zgłaszającego reklamację.

 3. Reklamacje złożone po  terminie lub niezawierające informacji, o  których mowa w  ust. 2, nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na  przesyłce zawierającej reklamację.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w  ciągu 14 dni od  dnia ich otrzymania przez Organizatora.

V. Klauzula RODO

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

 2. Dane osobowe zbierane w  związku z  Promocją przetwarzane będą w  celu:
  - realizacji zamówienia,
  - księgowo – rachunkowym,
  - dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 1. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy  realizacji Promocji, w  tym zwłaszcza agencjom marketingowym, firmom kurierskim, biuru księgowemu, kancelarii prawnej, operatorowi usług pocztowych i  kurierskich.

 2. W związku z  przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  - prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
  - ograniczenia ich przetwarzania,
  - prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego Administratora,
  - prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres, w  którym możliwe będzie zgłaszanie reklamacji, a  w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do  rozpatrzenia reklamacji.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w  siedzibie Organizatora oraz na  stronie internetowej Posh Lashes: https://www.poshlashes.com/

 2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.

 3. Uczestnik korzystając z  Promocji, automatycznie akceptuje zasady Promocji zawarte w  niniejszym Regulaminie.

 4. Uczestnik korzystający z  Promocji oświadcza, że zapoznał się z  jej Regulaminem i  nie wnosi do  niego żadnych zastrzeżeń.