×
Szukaj

Regulamin konkursu "Perfekcyjny wachlarz jedwabnych rzęs"

 1. Organizator i czas trwania
 2. Organizatorem konkursu „Perfekcyjny wachlarz jedwabnych rzęs” (dalej: „Konkurs”) jest Posh Lashes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90–752) przy ulicy Generała Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638269, posiadająca numer REGON 365529108, numer NIP 7272792881 (dalej: „Posh Lashes”, „Organizator”).
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Konkurs trwać będzie w okresie od 12 października 2020 roku do 30 października 2020 roku do godziny 23:59 czasu polskiego (dalej: czas obowiązywania Konkursu).
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/posh_lashes_pro/?hl=pl
 6. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 7. W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełniają następujące warunki (dalej: Uczestnik):
 8. a) są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) w dniu zgłoszenia posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) posiadają zweryfikowane konto w serwisie Instagram o dostępności publicznej,
  d) obserwują lub w trakcie trwania Konkursu zaczną obserwować profil Organizatora na portalu Instagram https://www.instagram.com/posh_lashes_pro/?hl=pl
  e) zapoznały się z treścią Regulaminu Konkursu i zaakceptowały jego postanowienia,
  f) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 9. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka, rodzeństwo małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające z pracownikiem Organizatora w stosunku przysposobienia.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

III. Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmiku lub zrobieniu zdjęcia, które przedstawia jak stylizację rzęs (efekt po) z wykorzystaniem rzęs z nowej kolekcji SILK marki Posh Lashes. Film lub zdjęcia Uczestnik umieszcza na swoim profilu Instagram w aktualnościach z oznaczeniem marki Posh Lashes poprzez dodanie znaczników: #jedwabnerzesyposh oraz @posh_lashes_pro. (dalej: Zadanie Konkursowe).
 2. Nagrany filmik lub zrobione zdjęcie powinny stanowić oryginalne, autorskie wykonanie stylizacji przez Uczestnika. Wykonana stylizacja ma być efektem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika i nie może stanowić kopii cudzych utworów ani ich opracowania.
 3. W Konkursie wezmą udział jedynie filmy i zdjęcia spełniające wymagania z ust. 1 i 2 opublikowane przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu.
 4. Opublikowanie filmiku lub zdjęcia w inny sposób lub przesłanie go do Organizatora nie stanowi realizacji Zadania Konkursowego.
 5. Uczestnik może nagrać dowolną ilość filmów oraz zdjęć i wstawić je na swój profil z oznaczeniem marki. W przypadku umieszczenia kilku filmików lub zdjęć przez jedną osobę Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę wszystkie opublikowane materiały.
 6. W ramach Konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. Zasady wyboru Zwycięzcy Konkursu
 9. Organizator wybiera spośród Uczestników zwycięskie nagrania według następujących kryteriów:
  a) estetyka wykonanej stylizacji,
  b) technika i poprawność wykonanej stylizacji
  c) jakość nagranego filmu lub zrobionego zdjęcia
  d) pomysł na nagranie,
  e) użycie produktów marki Posh Lashes.
 10. Celem zapewnienia prawidłowości nad przebiegiem Konkursu i wyłonienia Zwycięzców Organizator powołuje komisję konkursową, która składać się będzie z 3 wykwalifikowanych pracowników Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”).
 11. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie ocena zgłoszeń umieszczonych w ramach Zadania Konkursowego i wyłonienie zwycięzców Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni zgodnie z pkt. V niniejszego Regulaminu. Głosowanie nad Zwycięzcą Konkursu odbywa się w sposób tajny.
 12. Informacja o wyborze Zwycięzcy zostanie opublikowana przez Organizatora na jego profilu prowadzonym na stronie Instagram w relacji na Instastory z oznaczeniem konta Uczestnika. Zawierającym Zadanie Konkursowe w terminie 2 tygodnie (dwa) od daty zakończenia Konkursu.
 13. Nagroda
 14. Nagrodą główną jest 10 kasetek rzęs z nowej kolekcji SILK https://www.poshlashes.com/pl,posh-lashes-silk-nowa-kolekcja.html , wybranych i wskazanych przez Zwycięzcę. Zostaną również wybrane dwie dodatkowe stylizacje i nagrodzone dodatkowo 1 dowolną kasetką rzęs, każda z nich.
 15. Zwycięzca nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może też przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 16. W celu wydania Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej pod jeden z następujących adresów e-mail Organizatora: klaudia.sieradzka@poshlashes.com w terminie 5 (pięciu) dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 17. W treści wiadomości e-mail określonej w pkt. V ust. 3 niniejszego Regulaminu zwycięzca powinien wskazać swoje imię, nazwisko, adres do wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer telefonu, a także zamieścić zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora w celu wydania Nagrody.
 18. W przypadku niewysłania wiadomości e-mail w/w terminie - do godz. 23:59 ostatniego dnia tego terminu – lub wysłania wiadomości zawierającej niepoprawne lub niepełne dane identyfikacyjne Zwycięzcy lub wysłania wiadomości niezawierającej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania Nagrody, ten konkretny Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 19. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na podane przez niego dane w terminie 10 dni roboczych od momentu przesłania przez niego danych określonych w pkt. V ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Nagroda przepada.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 22. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną ani też do wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze. Uczestnicy nie mogą też przenosić jakichkolwiek praw związanych z Nagrodą na osobę trzecią.
 23. Reklamacje i zwroty
 24. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres klaudia.sieradzka@poshlashes.com lub drogą pocztową na adres siedziby Posh Lashes podany w pkt. I ust. 1 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem: „Perfekcyjny wachlarz jedwabnych rzęs" przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż 14 dni od dnia wydania nagród.
 25. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
 26. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 27. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Posh Lashes.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe zbierane w związku z  Konkursem przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z tytułu Konkursu – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  b) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
  c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres, w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny do wydania Nagrody. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości wydania Nagrody.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu Organizatora na stronie Instagram prowadzonym pod następującym adresem https://www.instagram.com/posh_lashes_pro/?hl=pl.
 2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, akceptuje jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, zapoznał się z ich treścią i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. W myśl niniejszego Regulaminu każdy Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Posh Lashes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 6. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 7. W przypadku zaistnienia obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, Organizator przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy
 8. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.