×
Szukaj

Regulamin promocji "Black Friday i Cyber Monday"

I. Organizator i czas trwania

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja Black Friday i Cyber Monday” (dalej: „Promocja”) jest Posh Lashes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90–752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638269, posiadająca REGON 365454801, NIP 7292712804 (dalej: Posh Lashes) oraz partnerzy Posh Lshes, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 1 c) i d) Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem Promocji jest zawsze podmiot, z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.

2. Promocja trwać będzie w okresie od 23 listopada 2018 roku do dnia 26 listopada 2018 roku (dalej: czas obowiązywania Promocji).

II. Warunki Promocji

1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik), które w czasie obowiązywania Promocji złożą zamówienie:

a) w sklepie internetowym Posh Lashes;

w oficjalnym punkcie sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Posh Lashes pod adresem: https://www.poshlashes.com/pl,punkty-sprzedazy.html

2. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

3. Ze względu na to, iż Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie konsument, niedozwolone jest nabywanie produktów Organizatora w Promocji celem ich dalszej odsprzedaży.

4. Niedozwolone jest nabywanie produktów Organizatora w Promocji celem ich dalszej odsprzedaży w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika.

5. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia w.w. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik otrzymał w ramach Promocji w gratisie, na co Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę.

III. Zasady Promocji

1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić następujące zestawy:

a) 2 Foam Sampoo w cenie 1 (1+1 gratis) lub/i

b) 2 Cream Remover w cenie 1 (1+1 gratis)

2. W czasie trwania Promocji każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.

3. Łączna cena sprzedaży będących przedmiotem Promocji zestawów, o których mowa w pkt 1 lit. a-g, zostanie uwidoczniona w dowodzie sprzedaży (paragonie) jako rabat udzielony na każdy z produktów sprzedanych w ramach zestawu.

4. Posh Lashes zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Posh Lashes zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@poshlshes.com lub drogą pocztową na adres siedziby Posh Lashes podany w pkt 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Promocja Black Friday i Cyber Monday" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.

2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.

3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Posh Lshes.

5. W przypadku, gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu - zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy, o tyle o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji (2 sztuki). Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia. Dane przetwarzane są w zakresie niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.

4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2) prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stornie internetowej.

2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.

3. Uczestnik biorąc udział w Promocji akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.