×
Szukaj

Regulamin promocji „Black Friday”

I. Organizator i czas trwania

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Friday” (dalej: „Promocja”) jest Posh Lashes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-752) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000684415, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w  Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 101805889, numer NIP 7272792881 zwana (dalej: Posh Lashes lub Organizator) oraz partnerzy Posh Lashes, u których możliwy jest zakup Produktów objętych Promocją zgodnie z pkt II ust. 2 pkt c, d, e Regulaminu (dalej „Organizator”), przy czym dla konkretnego Uczestnika Promocji Organizatorem jest zawsze podmiot z którym Uczestnik zawiera umowę sprzedaży.


2. Promocja trwać będzie od dnia 27 listopada 2020 roku od godziny 00:00:00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) do 27 listopada 2020 roku do godziny 23:59:59 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) lub do wyczerpania zapasów lub odwołania promocji przez Organizatora. (dalej: czas obowiązywania Promocji).

II. Warunki Promocji

1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik).
2. Uczestnik bierze udział w Promocji poprzez złożenie w czasie jej obowiązywania zamówienia:
a. w sklepie internetowym Posh Lashes pod adresem https://www.poshlashes.com/;
b. w sklepie stacjonarnym Posh Lashes;
c. w oficjalnym punkcie sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Posh Lashes pod adresem: https://www.poshlashes.com/pl,punkty-sprzedazy.html, które biorą udział w Promocji, albowiem przystąpienie do Promocji przez oficjalne punkty sprzedaży jest dobrowolne;
d. w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty wymienione powyżej;
e. u przedstawicieli handlowych podmiotów wymienionych powyżej.
3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.
4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie prowadzić odsprzedaży Produktów objętych Promocją w jakimkolwiek zakresie, zwłaszcza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Uczestnika. W przypadku naruszenia ww. postanowienia Organizator ma prawo dochodzić od Uczestnika zwrotu wartości produktów, które Uczestnik nabył w ramach Promocji, na co Uczestnik akceptując Regulamin i biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę.

III. Zasady Promocji

1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić:
• trzy dowolne kasetki rzęs z nowej kolekcji Silk w cenie dwóch https://www.poshlashes.com/pl,posh-lashes-silk-nowa-kolekcja.html - łączna wartość zamówienia zostanie obniżona o wartość najtańszej kasetki rzęs;
• trzy dowolne kasetki rzęs z kolekcji 60 Minute Lashes w cenie dwóch https://www.poshlashes.com/pl,posh-lashes-60-minute-lashes.html - łączna wartość zamówienia zostanie obniżona o wartość najtańszej kasetki rzęs;
• trzy dowolne kasetki rzęs z kolekcji Glammy Mess w cenie dwóch https://www.poshlashes.com/pl,posh-lashes-glammy-mess.html - łączna wartość zamówienia zostanie obniżona o wartość najtańszej kasetki rzęs;
• trzy dowolne kasetki rzęs z kolekcji Mink Premium Black & Chocolate w cenie dwóch https://www.poshlashes.com/pl,posh-lashes-mink-premium.html - łączna wartość zamówienia zostanie obniżona o wartość najtańszej kasetki rzęs;
• trzy dowolne kasetki rzęs z kolekcji Colour Crush w cenie dwóch https://www.poshlashes.com/pl,rzesy-kolorowe.html - łączna wartość zamówienia zostanie obniżona o wartość najtańszej kasetki rzęs;
• trzy dowolne pudełka rzęs na pasku w cenie dwóch https://www.poshlashes.com/pl,rzesy-na-pasku.html - łączna wartość zamówienia zostanie obniżona o wartość najtańszego pudełka rzęs na pasku;
2. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić wszystkie pozostałe produktu, dostępne w sklepie internetowym Posh Lashes pod adresem https://www.poshlashes.com/ z wyłączeniem produktów wymienionych w pkt III ust. 1 oraz łóżek kosmetycznych z rabatem, -20% od ceny detalicznej.
3. Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami na produkty wymienione w punkcie powyżej.
4. Promocja nie dotyczy produktów dostępnych w OUTLECIE https://www.poshlashes.com/pl,outlet.html.
5. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.
6. Posh Lashes zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Posh Lashes zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres reklamacje@poshlashes.com lub drogą pocztową na adres siedziby Posh Lashes podany w pkt. 1 ust. 1 Regulaminu, z dopiskiem: „Black Friday" przez cały czas trwania Promocji, jednakże nie później niż 14 dni od daty doręczenia zamówienia objętego Promocją.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
3. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane. Za datę nadania reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Posh Lashes.
5. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu, zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy o tyle, o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1 Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
3. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom wspierającym Organizatora przy realizacji Konkursu, w tym w szczególności agencjom marketingowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej.
4. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
5. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie zatem brak możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie każdego z Organizatorów oraz na jego stronie internetowej.
2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
3. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.